721

Første Krønikebog 2,

Judas slægt

Vers 1. Israels sønner var: Ruben, Simeon, Levi, Juda, Issakar, Zebulon; Vers 2. Dan, Josef, Benjamin; Naftali, Gad og Asher.
Vers 3. Judas sønner var: Er, Onan og Shela; den kana'anæiske kvinde Batshua fødte ham disse tre. Men Er, Judas førstefødte, vakte Herrens mishag, så han lod ham dø. Vers 4. Hans svigerdatter Tamar fødte ham Peres og Zera. Juda havde i alt fem sønner. Vers 5. Peres' sønner var: Hesron og Hamul. Vers 6. Zeras sønner var: Zimri, Etan, Heman, Kalkol og Dara, i alt fem. Vers 7. Karmis sønner var: Akar, som styrtede Israel i ulykke, dengang han forgreb sig på det, der var lagt band på. Vers 8. Etans sønner var: Azarja.
Vers 9. De sønner, som Hesron fik, var: Jerakme'el, Ram og Kelubaj. Vers 10. Ram fik Amminadab, Amminadab fik Nakshon, judæernes høvding. Vers 11. Nakshon fik Salma, Salma fik Boaz, Vers 12. Boaz fik Obed, Obed fik Isaj. Vers 13. Isaj fik Eliab, sin førstefødte, Abinadab, den næstældste, Shim'a, den tredje, Vers 14. Netan'el, den fjerde, Raddaj, den femte, Vers 15. Osem, den sjette, og David, den syvende. Vers 16. Deres søstre var Seruja og Abigajil. Serujas sønner var: Abishaj, Joab og Asael, i alt tre. Vers 17. Abigajil fødte Amasa; Amasas far var ismaelitten Jeter.
Vers 18. Kaleb, Hesrons søn, fik sønnen Jeriot med sin kone Azuba. Hendes sønner var: Jesher, Shobab og Ardon. Vers 19. Da Azuba døde, giftede Kaleb sig med Efrat, og hun fødte ham Hur. Vers 20. Hur fik Uri, Uri fik Besal'el.
Vers 21. Derefter gik Hesron ind til Gileads far Makirs datter, som han havde giftet sig med, da han var tres år gammel, og hun fødte ham Segub. Vers 22. Segub fik Jair. Han havde treogtyve byer i Gilead. Vers 23. Men Geshur og Aram fratog dem Jairs teltbyer, Kenat med tilhørende småbyer, tres byer. Alle disse var Gileads far Makirs sønner. Vers 24. Efter Hesrons død gik Kaleb ind til Efrata, hans far Hesrons kone, og hun fødte ham Ashkur, der blev far til Tekoa.
Vers 25. Hesrons førstefødte søn Jerakme'els sønner var: Ram, den førstefødte, Buna, Oren, Osem og Akija. Vers 26. Jerakme'el havde en anden kone. Hun hed Atara og var mor til Onam. Vers 27. Rams, Jerakme'els førstefødtes, sønner var: Ma'as, Jamin og Eker. Vers 28. Onams sønner var: Shammaj og Jada. Shammajs sønner var: Nadab og Abishur. Vers 29. Abishurs kone hed Abihajil. Hun fødte ham Akban og Molid. Vers 30. Nadabs sønner var: Seled og Appajim. Seled døde barnløs. Vers 31. Appajims sønner var: Jish'i. Jish'is sønner var: Sheshan. Sheshans sønner var: Aklaj. Vers 32. Shammajs bror Jadas sønner var: Jeter og Jonatan. Jeter døde barnløs. Vers 33. Jonatans sønner var: Pelet og Zaza. Det var Jerakme'els sønner.
Vers 34. Sheshan havde ingen sønner, kun døtre. Men han havde en egyptisk træl, der hed Jarka. Vers 35. Sheshan gav sin træl Jarka sin datter til hustru, og hun fødte ham Attaj. Vers 36. Attaj fik Natan, Natan fik Zabad, Vers 37. Zabad fik Eflal, Eflal fik Obed, Vers 38. Obed fik Jehu, Jehu fik Azarja, Vers 39. Azarja fik Hales, Hales fik El'asa, Vers 40. El'asa fik Sismaj, Sismaj fik Shallum, Vers 41. Shallum fik Jekamja, Jekamja fik Elishama.
Vers 42. Jerakme'els bror Kalebs sønner var: Mesha, hans førstefødte, Zifs far, og Maresha, Hebrons far. Vers 43. Hebrons sønner var: Kora, Tappua, Rekem og Shema. Vers 44. Shema fik Raham, far til Jorkoam. Rekem fik Shammaj. Vers 45. Shammajs søn var Maon; Maon blev far til Bet-Sur. Vers 46. Kalebs medhustru Efa fødte Karan, Mosa og Gazez. Karan fik Gazez. Vers 47. Jodajs sønner var: Regem, Jotam, Geshan, Pelet, Efa og Sha'af. Vers 48. Kalebs medhustru Ma'aka fødte Sheber og Tirhana. Vers 49. Sha'af, Madmannas far, fik Sheva, far til Makbena og Gib'a. Kalebs datter var Aksa. Vers 50. Det var Kalebs sønner.
Efratas førstefødte søn Hurs sønner var: Shobal, Kirjat-Jearims far, Vers 51. Salma, Betlehems far, og Haref, Bet-Gaders far. Vers 52. Shobal, Kirjat-Jearims far, fik sønnerne: Reaja, halvdelen af manahatitterne. Vers 53. Kirjat-Jearims slægter var: jitritterne, putitterne, shumatitterne og mishraitterne. Fra dem stammer sor'atitterne og eshtaolitterne. Vers 54. Salmas sønner var: Betlehem, netofatitterne, Atarot-Bet-Joab og halvdelen af manahatitterne og sor'itterne. Vers 55. De i Jabes bosatte skriftlærdes slægter var: tir'atitterne, shim'atitterne og sukatitterne, det samme som kinitterne, som stammede fra Hammat, Rekab-slægtens fader.
Kapitel 3.
Vers 1. De sønner, David fik i Hebron, var: Amnon, den førstefødte, med Akinoam fra Jizre'el, Daniel, den næstældste, med Abigajil fra Karmel, Vers 2. Absalom, den tredje, søn af Ma'aka, der var datter af Geshurs konge Talmaj, Adonija, den fjerde, søn af Haggit, Vers 3. Shefatja, den femte, som han fik med Abital, Jitream, den sjette, som han fik med sin hustru Egla. Vers 4. Seks sønner fik han i Hebron, hvor han regerede syv år og seks måneder. I Jerusalem regerede han treogtredive år. Vers 5. De sønner, han fik i Jerusalem, var: Shim'a, Shobab, Natan og Salomo, i alt fire, som han fik med Batshua, Ammiels datter, Vers 6. Jibkar, Elishama, Elifelet, Vers 7. Noga, Nefeg, Jafia, Vers 8. Elishama, Eljada og Elifelet, i alt ni. Vers 9. Det var alle Davids sønner, foruden medhustruernes sønner. Tamar var deres søster.
Vers 10. Salomos søn var Rehabeam, hans søn Abija, hans søn Asa, hans søn Joshafat, Vers 11. hans søn Joram, hans søn Akazja, hans søn Joash, Vers 12. hans søn Amasja, hans søn Azarja, hans søn Jotam, Vers 13. hans søn Akaz, hans søn Hizkija, hans søn Manasse, Vers 14. hans søn Amon, hans søn Josija. Vers 15. Josijas sønner var: Johanan, den førstefødte, Jojakim, den næstældste, Sidkija, den tredje, og Shallum, den fjerde. Vers 16. Jojakims sønner var: hans søn Jekonja, hans søn Sidkija. Vers 17. Den tilfangetagne Jekonjas sønner var: hans søn Shealtiel, Vers 18. Malkiram, Pedaja, Shenassar, Jekamja, Hoshama og Nedabja. Vers 19. Pedajas sønner var: Zerubbabel og Shim'i. Zerubbabels sønner var: Meshullam, Hananja, og Shelomit var deres søster; Vers 20. Hashuba, Ohel, Berekja, Hasadja og Jushab-Hesed, i alt fem. Vers 21. Hananjas sønner var: Pelatja, Jesaja, Refaja, Arnan, Obadja og Shekanja. Vers 22. Shekanjas sønner var: Shemaja. Shemajas sønner var: Hattush, Jig'al, Baria, Nearja og Shafat, i alt seks. Vers 23. Nearjas sønner var: Eljo'enaj, Hizkija og Azrikam, i alt tre. Vers 24. Eljo'enajs sønner var: Hodavja, Eljashib, Pelaja, Akkub, Johanan, Delaja og Anani, i alt syv.
Kapitel 4.
Vers 1. Judas sønner var: Peres, Hesron, Karmi, Hur og Shobal. Vers 2. Shobals søn Reaja fik Jahat, Jahat fik Ahumaj og Lahad. Det var sor'atitternes slægter. Vers 3. Etams sønner var: Jizre'el, Jishma, Jidbash, og deres søster hed Haslelponi; Vers 4. Penuel, Gedors far, og Ezer, Hushas far. Det var Hurs sønner. Hur var Efratas førstefødte, Betlehems far.
Vers 5. Ashkur, Tekoas far, havde to koner: Hel'a og Na'ara. Vers 6. Na'ara fødte ham Ahuzzam, Hefer, Temeni og ahashtaritterne. Det var Na'aras sønner. Vers 7. Hel'as sønner var: Seret, Jesohar, Etnan og Kos. Vers 8. Kos fik Anub, Hassobeba og Harums søn Akarhels slægter.
Vers 9. Jabes var den mest ansete af brødrene. Hans mor gav ham navnet Jabes, "for jeg har født ham i smerte," sagde hun. Vers 10. Jabes påkaldte Israels Gud og sagde: "Gid du vil velsigne mig og gøre mit område stort, gid din hånd må være med mig, og du vil fri mig fra ulykke, så jeg ikke lider smerte." Og Gud gav ham, hvad han bad om.
Vers 11. Kelub, Shuhas bror, fik Mehir. Han blev far til Eshton. Vers 12. Eshton fik Bet-Rafa, Pasea og Tekinna, Ir-Nahashs far. Det var mændene fra Reka.
Vers 13. Kenaz' sønner var: Otniel og Seraja. Otniels sønner var: Hatat og Meonotaj. Vers 14. Meonotaj fik Ofra, Seraja fik Joab, Ge-Harashims far, for de var håndværkere. Vers 15. Jefunnes søn Kalebs sønner var: Ir, Ela og Na'am. Elas søn var Kenaz. Vers 16. Jehallel'els sønner var: Zif, Zifa, Tireja og Asar'el. Vers 17. Ezras sønner var: Jeter, Mered og Efer. Jeter fik Mirjam, Shammaj og Jishba, Eshtemoas far. Vers 18. Hans judæiske kone fødte Jered, Gedors far, Heber, Sokos far, og Jekutiel, Zanoas far. Sønnerne af Faraos datter Bitja, som Mered havde giftet sig med, var... Vers 19. Sønnerne af Hodijas kone, der var søster til Ke'ilas far Naham, var: garmitten og ma'akatitten Eshtemoa. Vers 20. Shimons sønner var: Amnon, Rinna, Ben-Hanan og Tilon. Jish'is sønner var: Zohet og Ben-Zohet.
Vers 21. Judas søn Shelas sønner var: Er, Lekas far, Lada, Mareshas far, byssus-væveriets slægter af Ashbeas hus, Vers 22. Jokim, mændene i Kozeba og Joash og Saraf, som havde haft ejendom i Moab, men var vendt tilbage til Betlehem ifølge gamle overleveringer. Vers 23. Det var pottemagerne, og de boede i Netaim og Gedera. De var i kongens tjeneste og boede der.

Klik her for at komme tilbage til valg af et nyt mannakorn.